Unbound virtual reality

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene verhuur voorwaarden

Algemene verhuur voorwaarden van Unbound VR, gevestigd te Wijchenseweg 132, 6538 SX, Nijmegen.

1. Toepasbaarheid

 • 1.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen.
 • 1.2. Onder “de wederpartij” of "huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)-persoon, die door ondertekening van een schriftelijke opdracht dan wel op andere wijze, met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • 1.3. Onder "verhuurder" wordt de firma Unbound VR, en de daarbij horende (bevoegde) medewerker, verstaan.

2. Aanbiedingen en verstrekte informatie

 • 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2. Alle door Unbound VR verstrekte informatie en gegevens zoals technische hulp bij installatie, gebruik of andere technische handelingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn echter niet bindend en wij raden altijd aan om de producthandleidingen goed door te nemen. Unbound VR draagt geen verantwoordelijkheid voor vormen van vertragingen in het verhuurproces ten gevolge hiervan.
 • 2.3. Alle publicaties en communicaties van Unbound VR zijn onder voorbehoud van wijzigen, typefouten en drukfouten.

3. Overeenkomst

 • 3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Unbound VR eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd.
 • 3.2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Unbound VR gedaan, binden Unbound VR slechts indien deze door Unbound VR schriftelijk zijn bevestigd.
 • 3.3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 • 3.4. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij voorafgaande zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. De verhuur kan daarom pas als definitief worden gezien wanneer de overeenkomst ondertekend, en de verhuur volledig betaald, is.
 • 3.5. Unbound VR behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te annuleren.

4. Prijzen

 • 4.1. Elke gepubliceerde prijs of prijsopgave is onder voorbehoud van (kost)prijswijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4.2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
  • 4.2.1. exclusief BTW;
  • 4.2.2. exclusief de kosten voor vervoer en transportverzekering;
  • 4.2.3. exclusief de kosten voor uitleg of consultancy;
  • 4.2.4. vermeld in Euros (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 • 4.3. Alle gepubliceerde prijzen op onze website dienen als indicatief te worden beschouwd en kunnen zich tussentijds wijzigen.

5. Transport en verzending

 • 5.1. Transport wordt altijd verzorgd vanuit de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Unbound VR zorgt er voor dat de gehuurde artikelen tijdig klaar staan om meegenomen te kunnen worden, en zorgt in overleg dat er iemand aanwezig is om de artikelen weer in ontvangst te nemen.
 • 5.2. Transport is altijd voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. de gehuurde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij, behoudens opzet, nalatigheid of grove schuld, dan wel door een aantoonbaar gebrek in het door ons ter beschikking gestelde product, gevrijwaard tegen eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 • 6.2. De aansprakelijkheid van Unbound VR is in alle gevallen beperkt tot maximaal de contractueel overeengekomen huurprijs c.q. aankoopprijs.
 • 6.3. Unbound VR is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of consequentiële schades en/of verliezen.
 • 6.4 Vanaf het moment dat de wederpartij het gehuurde komt afhalen, ligt de verantwoordelijkheid van het gehuurde bij de wederpartij. Alle vormen van schade en daarbij komende kosten worden automatisch doorberekend aan de wederpartij.

7. Huurvoorwaarden

 • 7.1. Algemeen
  • 7.1.1. Huurovereenkomsten worden (mede) geregeerd door deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  • 7.1.2. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen “de huurder”.
  • 7.1.3. Behoudens afwijkingen, dient de huurder het volledig overeengekomen bedrag te hebben betaald alvorens de gehuurde producten af te halen.
  • 7.1.4. Indien de huurovereenkomst mondeling tot stand komt (bijvoorbeeld via telefoon), dan geldt de schriftelijke bevestiging door verhuurder als bewijs van de huurovereenkomst.
  • 7.1.5. Deze overeenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde periode. Wanneer deze periode afwijkt, om welke reden dan ook, is de huurder verantwoordelijk voor schade en kosten die hieruit kunnen voortvloeien.
  • 7.1.6. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. Gehuurde artikelen kunnen alleen tijdens werkdagen en -tijden worden afgehaald en teruggebracht.
  • 7.1.7. Op verzoek van de huurder kan verhuurder de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.
 • 7.2. Verplichtingen van de verhuurder
  • 7.2.1. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden stelt de verhuurder op de overeengekomen datum het verhuurde ter beschikking aan de huurder. De verhuurder staat er daarbij voor in, dat het verhuurde in goede staat van onderhoud verkeert en dat de daarin aanwezige en bijbehorende voorzieningen naar behoren functioneren.
 • 7.3. Verplichtingen van de huurder
  • 7.3.1. Het gehuurde dient te worden gebruikt op de wijze zoals deze objectief bedoeld is. De wederpartij zal de gehuurde apparatuur met zorg gebruiken, de toepassingen ervan niet veranderen, danwel er een andere toepassing aan geven.
  • 7.3.2. Unbound VR ontvangt het gehuurde in originele staat terug. Wanneer bij terugkomst onderdelen van het verhuurde missen, kunnen er extra kosten worden berekend over de periode dat de producten niet zijn te gebruiken.
  • 7.3.3. De huurder zal zich onthouden van gedragingen, waarvan naar algemeen gangbare opvattingen mag worden aangenomen dat zij schade veroorzaken aan het gehuurde. Zijn er twijfels of de toepassingen horen bij de algemeen gangbare opvattingen? Dan neem de huurder altijd eerst contact op met Unbound VR om dit te bespreken.
  • 7.3.4. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een deel of in zijn geheel onder te verhuren of aan een derde in gebruik te geven.
  • 7.3.5. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te vervoeren in een andere verpakking dan de door verhuurder ter beschikking gestelde verpakking. Schade ontstaan door vervoer in andere verpakking komt voor rekening van huurder.
  • 7.3.6. De huurder is aansprakelijk voor gedragingen in strijd met de voorgaande leden van dit artikel, zowel van zijn huisgenoten als van enige derde(n) , die van de huurder toestemming hebben verkregen het gehuurde (feitelijk) te gebruiken.
  • 7.3.7. De in de huurovereenkomst genoemde huurprijs dient door verhuurder bij vooruitbetaling of uiterlijk bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
  • 7.3.8. De wederpartij dient het gehuurde materiaal zelf voldoende te verzekeren. Schade voortvloeiend uit eerder genoemde punten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • 7.5. Aansprakelijkheid
  • 7.5.1. Behalve indien de verhuurder nalatig en/of onzorgvuldig is geweest, is zij niet aansprakelijk voor directe schade, ontstaan aan de persoon van huurder en zijn huisgenoten, dan wel personen die zich in zijn gezelschap bevinden en aan zaken die hem toebehoren, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gehuurde.
  • 7.5.2. Verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte en/of consequentiële schades en/of verliezen.
 • 7.6. Terugbrengen van het gehuurde
  • 7.6.1. De huurder dient het door hem gehuurde in dezelfde staat terug te brengen als verhuurder het heeft geleverd. Aan het gehuurde door de verhuurder geconstateerde schade, zal door de huurder aan de verhuurder worden vergoed.
  • 7.6.2. De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum terug te bezorgen bij de verhuurder. Bij het overschrijden van de overeengekomen huurtermijn heeft de verhuurder het recht, onverminderd haar rechten op de huurder tot aanspraak op schadevergoeding, om tenminste de dagprijs voor elke dag dat de huurtermijn is overschreden, bij huurder in rekening te brengen.
  • 7.6.3. Indien huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met terugbezorgen van het gehuurde ondanks sommatie van de verhuurder deze binnen 48 uur te retourneren, is huurder een boete verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het niet terugbezorgde. Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet geretourneerde gedeelte van het gehuurde op huurder overgaan, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Tevens zal door verhuurder aangifte worden gedaan.
  • 7.6.4. Materialen kunnen alleen tijdens werkdagen en -tijden worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.
 • 7.7. Ernstige tekortkoming van de huurder
  • 7.7.1. Indien huurder in verzuim blijft in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet en/of deze voorwaarden op hem rust tengevolge waarvan de verhuurder buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen moet treffen, zijn alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende kosten, overeenkomstig deze voorwaarden, geheel voor rekening van huurder.
 • 7.8. Annulering
  • 7.8.1. De wederpartij heeft het recht de huurovereenkomst te annuleren. Annulering dient altijd schriftelijk en in overleg met de verhuurder te geschieden.
  • 7.8.2. Unbound VR behoudt het recht om een annuleringsverzoek af te wijzen of kosten voor de verzoek in rekening te brengen,, bijvoorbeeld wanneer gehuurde materialen zijn gereserveerd en om deze reden niet verhuurd kunnen worden aan een andere partij.
 • 7.9. Informatievoorziening en consultancy
  • 7.9.1. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor informatievoorziening van het gehuurde materiaal. In overleg is het wel mogelijk om een afspraak te maken voor een demonstratie of uitleg te krijgen over gehuurde materialen. Hiervoor kan een afspraak worden ingepland met onze technisch specialist. Let op: hier kunnen, afhankelijk van de duur en inhoud, kosten voor worden berekend.

8. Overmacht

 • 8.1. In geval van overmacht heeft Unbound VR het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij daarbij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • 8.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Unbound VR kan worden verlangt. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingentering, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor Unbound VR haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

9. Betaling

 • 9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling uitsluitend voorafgaand aan huurperiode te geschieden. Het gehuurde materiaal kan pas worden opgehaald wanneer het bedrag is ontvangen door verhuurder, ook in het geval van een bankoverschrijving of betaling per factuur.
 • 9.2. Het is wederpartij niet toegestaan enige tegenvordering met enig factuurbedrag te verrekenen.
 • 9.3. Het eigendomsrecht van het geleverde materiaal blijft te allen tijde bij Unbound VR, tenzij dit anders is overeengekomen.

10. Toepasselijk recht

 • 10.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11. Geschillen

 • 11.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, tenzij wij als eiseres kiezen voor de wederpartij als gedaagde in aanmerking komende buitenlandse rechter.

12. Wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden

 • 12.1. Unbound VR is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 • 12.2. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn niet van toepassing met terugwerkende kracht.
Diederik Hermsen- VR Product Specialist

Neem contact met ons op!

Meer weten over dit onderwerp? Onze VR specialist helpt je graag verder.

Stuur een e-mail Bekijk meer blogs

is toegevoegd aan je winkelmandje.